CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2020 – 2021

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ THANH LIỆT

  1. Học phí Nhà trẻ, Mẫu giáo 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi: 95.000 đ/trẻ/tháng

 2. Học phí Mẫu giáo 5 - 6 tuổi: 75.000 đ/trẻ/tháng

 3. Học phẩm: 150.000 đ/trẻ/năm

 4. Trang thiết bị phục vụ bán trú: 150.000 đ/trẻ/năm

 5. Tiền ăn: 25.000 đ/trẻ/ngày

 6. Chăm sóc bán trú: 150.000 đ/trẻ/tháng

 7. Nước uống: 12.000 đ/trẻ/tháng

 8. Tổ chức hoạt động ngày thứ 7: 60.000 đ/trẻ/ngày (không kể tiền ăn)