* Nhà trường có tổng số 67 đ/c CB-GV-NV trong đó:

- Ban giám hiệu: 3 đ/c

- Giáo viên: 44 đ/c

- Cô nuôi: 13 đ/c

- Bảo vệ: 5 đ/c

- Nhân viên văn phòng: 2 đ/c