* Nhà trường có tổng số 70 CB-GV-NV trong đó:

- Ban giám hiệu: 3 đ/c

- Giáo viên: 46 ( trong đó: 44 giáo viên biên chế, 02 giáo viên hợp đồng)

- Cô nuôi: 14 đ/c

- Bảo vệ: 5 đ/c

- Nhân viên văn phòng: 2 đ/c