* Nhà trường có tổng số 75 CB-GV-NV trong đó:

- Ban giám hiệu: 3 đ/c

- Giáo viên: 50 ( trong đó: 46 giáo viên biên chế, 04 giáo viên hợp đồng)

- Cô nuôi: 14 đ/c

- Bảo vệ: 5 đ/c

- Nhân viên văn phòng: 3 đ/c