THÀNH PHẦN BAN GIÁM HIỆU

BÍ THƯ CHI BỘ -  HIỆU TRƯỞNG

                                              Thạc sĩ: Đặng Thị Thanh Liêm                                                          
                                        

                 Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng            Phó hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn

                   Cử nhân: Hoàng Thị Thanh Hà                      Cử nhân: Nguyễn Thị Đông