THÀNH PHẦN BAN GIÁM HIỆU

BÍ THƯ CHI BỘ -  HIỆU TRƯỞNG

                                              Thạc sĩ: Đặng Thị Thanh Liêm                                                          
                                  

                    Phó hiệu trưởng                                            Phó bí thư chi bộ -  Phó hiệu trưởng 

        Cử nhân: Nguyễn Thị Ngọc Lan                                   Cử nhân: Nguyễn Thị Hoàn