THÀNH PHẦN BAN GIÁM HIỆU

BÍ THƯ CHI BỘ -  HIỆU TRƯỞNG

                                              Thạc sĩ: Đặng Thị Thanh Liêm                                                          
                                       

       Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng                                              Phó hiệu trưởng 

        Cử nhân: Hoàng Thị Thanh Hà                                             Cử nhân: Nguyễn Thị Hoàn