Trường mầm non B xã Thanh Liệt được thành lập vào ngày 01 tháng 01 năm 2010 trên cơ sở tách ra từ trường mầm non xã Thanh Liệt thuộc xã Thanh Liệt huyện Thanh Trì Thành phố Hà Nội.